Wanneer iemand aansprakelijk is voor de schade bij letsel is geregeld in onze wetgeving en rechtspraak.

Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval of van een (arbeids)conflict, kunt u via Slachtoffer.nl gratis de hulp inroepen van een letselschadeadvocaat.
Klik hier om meteen uw hulpverzoek in te dienen (intake-formulier).

Voor het verhalen van uw schade op derden is het van belang dat er een verband bestaat tussen de daad en de gevorderde schade. Dit betekent dat de verdachte of veroorzaker alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade als blijkt dat de gebeurtenis hem kan worden toegerekend en de schade daaruit rechtstreeks is voortgevloeid (het causaal verband). Als in strijd gehandeld is met de wet is er sprake van een onrechtmatige daad.

Degene die onrechtmatig handelt, is dan aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gedrag. Bij een inbraak kan de verdachte dus alleen aansprakelijk worden gesteld voor de goederen die zijn gestolen of de braakschade die daarbij is ontstaan. Als blijkt dat meerdere verdachten kunnen worden veroordeeld voor de inbraak dan kan de rechtbank de verdachten hoofdelijk aansprakelijk stellen. Dit betekent dat u iedere verdachte voor het vergoeden van de gehele schade kunt aanspreken.

Bij verkeersongevallen kan het zijn dat u niet schuldig bent aan het verkeersongeval, maar dat u wel aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade van de tegenpartij. Deze vorm van aansprakelijkheid heet risicoaansprakelijkheid. U valt niets te verwijten, maar toch zult u de schade moeten vergoeden. Risicoaansprakelijkheid heeft betrekking op ongevallen tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer (de zogenaamde “kwetsbare” verkeersdeelnemers). Deze ongevallen worden op een speciale manier beoordeeld. Als de voetganger of fietser ten tijde van het ongeval niet ouder is dan 14 jaar, is de eigenaar van een auto, bus of vrachtauto altijd aansprakelijk, ook al heeft deze geen enkele schuld en is het ongeval volledig te wijten aan de voetganger of fietser.

Als de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is kan de veroorzaker van het verkeersongeval niet direct aansprakelijk worden gesteld. Onder bepaalde voorwaarde kunt u dan een beroep doen het Waarborgfonds Motorverkeer.

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zijn werknemers onder veilige werkomstandigheden kunnen werken. Als een werknemer schade oploopt doordat de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen dan is in beginsel de werkgever verplicht de schade te vergoeden. Deze vorm van aansprakelijkheid heet werkgeversaansprakelijkheid.

Hulpaanvraag formulier