Voegingsformulier

Gratis juridisch advies

Als uw zaak door politie wordt voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM) dan zal het OM u hierover een brief met een antwoordformulier sturen. Op dit formulier kunt u aangeven of u op de hoogte wil worden gehouden van het verloop van de strafzaak en of u een schadevergoeding wenst. Dit formulier moet u binnen 7 werkdagen invullen, ondertekenen en terugsturen.

Houd deze korte termijn goed in de gaten! Als het OM niet tijdig uw reactie ontvangt, loopt u namelijk het risico dat u niet op de hoogte wordt gehouden over het verloop van de strafzaak.

De officier van justitie schat in of het slachtoffer in aanmerking komt voor schadevergoeding. Als de officier van justitie denkt dat het slachtoffer in aanmerking kan komen voor schadevergoeding, dan informeert het OM het slachtoffer over de mogelijkheid van ‘voegen’. Het voegingsformulier krijgt u automatisch thuisgestuurd.

Slachtoffers hebben sinds 1995 bij alle rechtbanken in Nederland op grond van de Wet Terwee het recht om te ‘voegen in het strafproces’. Als u hiervoor kiest, zal de officier van justitie een straf tegen de verdachte eisen. Daarnaast zal de officier van justitie de rechter vragen om óók een uitspraak te doen over de toewijzing van de schade. U hoeft dus geen aparte procedure te starten.

Als u zich als benadeelde gevoegd heeft vóór de zitting plaatsvindt (schriftelijk door het voegingsformulier tijdig te retourneren aan het OM, dan hoeft u in principe niet op de zitting aanwezig te zijn. Soms kan het ook nuttig zijn om bij de strafzitting aanwezig te zijn, bijvoorbeeld om een toelichting te geven op de gevorderde schade.

U kunt zich ook tijdens de strafzitting mondeling voegen in het strafproces. U moet dan zelf tegen de rechter zeggen dat u een schadevergoeding eist en voor welk bedrag. Zie voor meer informatie: de strafzitting.

De voorwaarden om te kunnen voegen in het strafproces zijn:

§ U heeft schade geleden door een misdrijf of verkeersongeval;
§ De verdachte is opgespoord;
§ Uw schade (of een deel daarvan) heeft u niet op een andere manier vergoed gekregen;
§ Er vindt een strafzitting voor de rechtbank plaats;
§ De verdachte moet voor de rechtbank verschijnen voor het feit waarvan u aangifte heeft gedaan.

Als u schade heeft geleden als gevolg van het misdrijf kunt u zich voegen in het strafproces door het voegingsformulier volledig in te vullen. U kunt ook iemand machtigen om namens u in de voegingsprocedure op te treden. Dit kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn. Als u schade heeft, maar jonger bent dan 18 jaar moet uw wettelijk vertegenwoordiger het voegingsformulier ondertekenen. Ook als nabestaande kunt u zich voegen in het strafproces. Zie voor meer informatie: nabestaanden.

Op het voegingsformulier kunt u invullen welke schade er is geleden en welk deel eventueel al vergoed is op een andere manier. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Het is belangrijk dat u uw schade onderbouwd met bijvoorbeeld aankoopbewijzen, pro-forma nota’s of foto’s van de vernielde goederen of uw letsel.

De belangrijkste voorwaarde die de rechtbank stelt aan uw voegingsformulier is dat de behandeling niet onevenredig belastend mag zijn voor het verloop van de strafzitting. Dit betekent dat het voegen in het strafproces de inhoudelijke behandeling van de strafzaak niet in de weg mag staan. De strafzitting is namelijk in de eerste plaats bedoeld voor de berechting van de verdachte. Zie voor meer informatie: Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer.

In de praktijk betekent dit dat de rechtbank aan het einde van de strafzitting pas toekomt aan de behandeling van uw voegingsformulier. Zodra er discussie ontstaat over de opgevoerde schade (omdat de rechtbank het bedrag bijvoorbeeld niet aannemelijk vindt) zal de rechtbank uw vordering niet-ontvankelijk verklaren. Ook kan de rechtbank besluiten de vordering te splitsen.

Dit betekent dat de rechtbank alleen het eenvoudige deel van de schade toewijst en het overige deel niet-ontvankelijk verklaard. Het overige deel van de schade kan u dan nog vorderen in een civiele procedure of in bepaalde gevallen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.