BEWIJSLAST

Gratis juridisch advies

Wie eist, bewijst. Degene die schade heeft en een vergoeding verlangt, moet bewijzen dat de veroorzaker aansprakelijk is. De manier waarop de schade is veroorzaakt is van groot belang.

Na een misdrijf is het van belang aangifte te doen van het voorval bij de politie. Voor het aantonen van uw schade is het aan te raden zo veel mogelijk gegevens te verzamelen waarmee u uw schade kunt onderbouwen. De Rechtbank zal u vragen zoveel mogelijk bonnen, aankoopbewijzen en rekeningsoverzichten te overleggen waaruit blijkt wat de hoogte van uw schade is.

Na een verkeersongeval is het belangrijk dat u bewijs verzamelt. Om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding van schade moet namelijk vastgesteld kunnen worden hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk verkeersfouten zijn gemaakt. Maak daarom foto’s van de plek van het ongeval en noteer namen, adressen en telefoonnummers van de betrokkenen en eventuele getuigen.

Ook is het belangrijk om een aanrijdingsformulier in te vullen en door de betrokken personen te laten ondertekenen. Verder is het van belang dat iedereen rustig en redelijk blijft. Als u wegrijdt of doorrijdt na een verkeersongeval, pleegt u daarmee een strafbaar feit. Als de tegenpartij weg of doorrijdt, probeer dan in ieder geval het kenteken te noteren.

Bij ernstige verkeersongevallen zal de politie moeten worden gebeld. Dat geldt bijvoorbeeld als de voertuigschade ernstig is of als iemand letsel heeft opgelopen. In sommige gevallen zal de politie technisch onderzoek verrichten naar de toedracht en naar de schuldvraag.

Soms kan achteraf, bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij, een deskundige worden ingeschakeld die onderzoek doet naar de toedracht van het ongeval en bijvoorbeeld naar de snelheid van de voertuigen. Bewijs kan dus op veel manieren worden geleverd.

Het verzamelen van bewijs is erg belangrijk om later uw schade vergoed te kunnen krijgen. Bij verkeersongevallen geldt de hoofdregel dat de degene die schade claimt, zal moeten bewijzen dat de andere partij een of meer fouten heeft gemaakt of om een andere reden verplicht is om de schade te vergoeden. De bewijslast rust dus in principe op degene die schade gecompenseerd wil krijgen.

Bij medische zaken zal een arts die geen binding of relatie heeft met zowel het slachtoffer als de beklaagde, op een objectieve manier onderzoek doen naar het letstel bij het slachtoffer. Op basis van het rapport dat wordt opgesteld kan de schade verder worden geïnventariseerd en onderbouwd. Een arbeidsdeskundige kan ingeschakeld worden om in kaart te brengen welke gevolgen het letsel zal hebben voor het slachtoffer in zijn dagelijks functioneren. De rapportage van de arbeidsdeskundige zal ook gebruikt kunnen worden om de schade te onderbouwen.

Bij een bedrijfsongeval zal de arbeidsinspectie een proces-verbaal opmaken. Bij een bedrijfsongeval moet direct bij de arbeidsinspectie melding worden gemaakt als een werknemer aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat er sprake is van een ernstig bedrijfsongeval dan zal zij in ieder geval een onderzoek instellen. Maar als het blijkt dat er sprake is van een misdrijf of het overtreden van een verbodsbepaling dan wordt er een proces-verbaal aangezegd en opgemaakt.