Materiele schade

Gratis juridisch advies

Materiële schade wordt vergoed op basis van de oorspronkelijke kostprijs, waarbij rekening gehouden wordt met een korting op grond van de leeftijd van de beschadigde zaken (beschadigde kleding, kapot gevallen videocamera, etc) . Nieuwe spullen worden volledig vergoed.  Alle kosten die gemaakt moeten worden vanwege het ongeval worden vergoed op basis van de aankoop nota’s. Bijvoorbeeld vervoerskosten of kosten voor orthopedisch schoeisel, etc.

Zaakschade

Er bestaan verschillende soorten schade. Schade wordt meestal gezien als het verschil tussen je (nadeliger) positie die je hebt door het schadebrengende feit, en de positie die je anders zou hebben gehad.

Een manier om schade in te delen is in:

Vertragingsschade. Bijvoorbeeld: Henk krijgt te laat betaald. De schade is de gemiste rente, die wordt vastgesteld op de wettelijke rente;
Vervangingsschade. Bijvoorbeeld: Henk koopt een koe die ziek is en overlijdt, en moet een nieuwe kopen. De schade is dus de prijs van de nieuwe koe;
Gevolgschade. Bijvoorbeeld: De zieke koe steekt de hele stal aan, en alle koeien worden geruimd. De schade is de prijs van een stal nieuwe koeien plus overige kosten.

Men kan schade ook indelen in economische schade, personenschade en zaakschade. Personenschade is schade die lichamelijk aan een mens wordt berokkend en weegt dus het zwaarst. Zaakschade is de schade door het beschadigen van een zaak, en economische schade is meestal gederfde winst (omzetschade).

Inkomensschade

Er is sprake van inkomensschade als letsel leidt tot gedeeltelijke of zelfs gehele arbeidsongeschiktheid.

Ondanks dat het slachtoffer in aanmerking komt voor een vervangende sociale uitkering, zal het eerder genoten salaris altijd hoger zijn dan de vervangende uitkeringen.

Ook de opbouw van het pensioen zal te leiden hebben.

Met al deze veranderingen in het inkomen als gevolg van het letsel, zal bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening moeten worden gehouden.

Door zoveel mogelijk inkomensgegevens van het slachtoffer te verzamelen en in kaart te brengen, kunnen alle veranderingen in het inkomen als gevolg van het letsel mee worden genomen bij de vaststelling van de schadevergoeding.

Ook verklaringen van de werkgevers over de eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden en de loopbaanmogelijkheden kunnen mee worden genomen.

Bij een zelfstandig ondernemer worden jaarstukken bekeken en eventueel besproken met een accountant om inzicht te krijgen in de toekomstige winstgevendheid.

Pensioencompensatie

Slachtoffers van een ongeval kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Pensioencompensatie valt ook onder de noemer “letselschade”.

 

Toekomstschade

Slachtoffers van een ongeval kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Ook schade die u in de toekomst zult lijden kan door een deskundige voor u geclaimd worden.